Медиация

conflict_resolution

 

Какво е медиацията:

Медиацията е доброволна извънсъдебна процедура за разрешаване на конфликти и правни спорове. В процеса на медиация под ръководството и с подкрепата на специално обучено лице – медиатор,  засегнатите страни имат възможност:

 

 

 

да изложат причините, довели до конфликта,

да получат най-точна представа за мотивите на отсрещната страна,

да намерят най-удовлетворителното и приемливо решение.

По преценка на медиатора и при общо съгласие  в процедурата могат да участват адвокати или трети лица, които да предоставят съвети на страните. Медиаторът оказва на страните квалифицирана помощ в изследване на техните потребности и формулиране на най-доброто решение. Когато е формализирано по съответния ред, това решение обвързва страните и може да бъде обект да доброволно и принудително изпълнение в зависимост от начина, по който е сключено споразумението.

Медиация, защото:

и двете страни побеждават;

е по-бърза и евтина от съдебния процес;

е по-малко състезателна от другите способи за уреждане на спорове и причинява по-малко стрес за участниците;
е изцяло частна, поверителна и безопасна процедура, в която участниците могат да изразят всички съществени обстоятелства, като медиаторът няма право да разгласи никакви факти,  които е научил по време на процецурата, без разрешение на страните;
помага за възстановяването и запазването на взаимоотношенията между страните;

е насочена към бъдещето, без да търси вина в страните;
е възможност страните да запазят това, което е най-важно за тях в отношенията;

се счита за напредък от преобладаващата част лица, които са участвали в медиация – повече от 85 %;

постига трайни решения, които страните са мотивирани да следват,  защото не са им  наложени отвън;

работи.

В какви случаи:

Медиация е подходяща във всички случаи на засегнати интереси и възникнал конфликт, като може да се приложи при много различни видове спорове, сред които:

семейни спорове,

граждански спорове за собственост и други вещни права,

спорове по наемни отношения,

битови и съседски спорове,

трудови спорове,

търговски спорове,

спорове за потребителски права

В кой момент:

Към медиатор може да се обърнете във всеки момент на конфликта или на съдебния спор. Не е необходимо изрично насочване от съд или друга институция пред която спорът е висящ. Всичко, което трябва да направите, е да се обърнете към компетентен специалист: физическо лице -медиатор, вписано в Единния регистър на медиаторите в България към Министерство на правосъдието,  или към център за разрешаване на спорове.

Условия:

Най-важното условие да се обърнете към медиатор е желанието ви наистина да решите спора. Задължителното условие за нейното предприемане е доброволното съгласие на страните за участие. Най-успешно медиацията работи когато страните имат ясно осъзнати потребности и мотив да запазят отношенията си в бъдеще и търсят трайно, изпълнимо и справедливо решение.

Заяви процедура:

[wd_contact_form id=“8″]